Bouwen aan vertrouwen

eendaagse workshop,

gebaseerd op de principes van Stephen Covey

TOP-team

Vertrouwen wordt vaak afgedaan als 'je hebt het of je hebt het niet'. Maar als ik je vraag wanneer en waardoor je vertrouwen in geschaad, dan kun je specifiek benoemen wat er is gebeurd en met welke waarde(n) dit conflicteert.

Dit betekent dat wat we doen het vertrouwen in onszelf en de ander verstrekt, of juist niet. We hebben 100% invloed op onszelf en op teamniveau.

We hebben tien gedragingen beschreven die ervoor zorgen dat jouw team een fundament van vertrouwen kan ontwikkelen.


Hoe ziet de dag eruit?

De dag staat in het teken van 'de tien gedragingen van vertrouwen'. We gaan praktisch aan de slag met je team om de tien gedragingen te begrijpen én toepassen. Wat doe je al goed en waar is ruimte voor groei? Ook halen teamleden feedback op bij elkaar om te reflecteren wat er specifiek beter kan, waardoor het vertrouwen in elkaar wordt versterkt.


Zie deze dag als een opstap naar teamontwikkeling. Aan het eind van de dag inventariseren we met elkaar of er behoefte is aan vervolg en hoe dit vervolg eruit kan zien.

Voorafgaand aan de dag

Circa twee weken voorafgaand aan de dag plannen we een online Teams gesprek met de teamleider en een aantal teamleden. Zodat we weten wat er speelt en hoe we het programma optimaal kunnen laten aansluiten op jullie wensen.


Hieronder vind je een aantal mogelijke vervolgstappen ter inspiratie

Kernkwaliteiten

Team en kernkwadranten

Het is waardevol om de unieke kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën van elk teamlid te kennen. Door hier openlijk met elkaar te praten, creëren je een positieve cultuur van 360 graden feedback. Door de kernkwadranten te verbinden met onze drijfveren, kunnen we echt diepgaande zelfkennis ontwikkelen en elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dit bevordert niet alleen de samenwerking, maar stelt ons ook in staat om elkaars sterke punten te benutten en elkaar te ondersteunen in het bereiken van individuele en gezamenlijke doelen.

drijfveren


Team en drijfveren

Conflicten binnen teams ontstaan omdat men elkaar niet begrijpt. Je hebt het idee een andere taal te spreken. Mogelijk conflicteren jullie op verschil in normen, waarden, manier denken, werken en communiceren. Inzicht in elkaars drijfveren lost dit probleem op. Tijdens de workshop maken we letterlijk de drijfveren van alle teamleden, en het team als geheel, zichtbaar. Zodat de onderstroom zich laat zien en we kunnen toewerken naar een cultuur van verbinding en samenwerken.

De vijf lagen van het teammodel

Een succesvol team heeft focus op gezamenlijke resultaten, een aanspreekcultuur, commitment, verbindende communicatie en een sterk onderling vertrouwen. Het teammodel maakt inzichtelijk waar het goed werkt en waar winst te behalen is als team. Inzichten worden vervolgens doorvertaald naar praktische handvatten in houding en gedrag. Zo ontstaat er eigenaarschap binnen het team en nemen alle teamleden verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke resultaat. 


Meer informatie over het teammodel

Teammodel
null

Verbindende Communicatie

Frustraties, miscommunicatie en conflicten leiden tot spanning in de werkrelatie en verstoren een positieve teamcultuur. De manier waarop we met elkaar communiceren bepaalt de kwaliteit van de samenwerking, versterkt het onderling vertrouwen en het werkplezier. Omdat we niet hebben geleerd hoe je op een verbindende manier je boodschap kunt brengen en hoe je kunt luisteren om de ander te begrijpen, ontstaan ongewenste dynamieken. Verbindende communicatie helpt jouw team hierbij.


Meer informatie

Teamontwikkeling is maatwerk

Voorafgaand aan een teamontwikkeling traject vind een uitgebreide intake plaats met de opdrachtgever, de teamleider en verschillende teamleden.  Ook is er tussentijdse afstemming en een eindevaluatie.