Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Anders Denken Anders Doen bij de Kamer van Koophandel Hilversum bekend onder nummer 32110598. 

 

Artikel 1. – Definities 

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Opdrachtgever     

de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

 

Opdrachtnemer  

Anders Denken Anders Doen, gevestigd te Huizen. 

 

Partijen 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 


Overeenkomst     

De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt bepaalde diensten te verrichten. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder “opdracht” dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval “deelopdracht” of “vervolgopdracht” te worden verstaan. 


Artikel 2. - Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

2.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere Overeenkomst, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

 

2.2         Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer diensten en/of leveranties van derden dienen te worden betrokken. 

 

Artikel 3. - Offertes; prijzen 

3.1         De door Opdrachtnemer opgestelde offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

 

3.2         Alle prijzen zijn exclusief BTW. 

 

3.3         Alle prijzen zijn exclusief reiskosten vanaf vestigingsplaats naar de standplaats binnen Nederland, tenzij anders vermeldt in de offerte. 

 

 

3.4         In het geval werkzaamheden op een locatie van de Opdrachtgever zullen worden uitgevoerd, zal de Opdrachtgever voor de duur van deze werkzaamheden voldoende adequate werkplekken voor de Opdrachtnemer ter beschikking stellen, inclusief bijbehorende functionerende ICT-voorzieningen en kantoor-benodigdheden. 

 

 

Artikel 4. - Uitvoering van de Overeenkomst 


4.1         Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 


4.2          Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervoor zal Opdrachtnemer van te voren goedkeuring vragen aan Opdrachtgever.  

 

4.3         De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft, dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4.4         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever. 

 

4.5         Indien is overeengekomen, dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

 


Artikel 5. - Contractduur; uitvoeringstermijn 

5.1         De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 


5.2         Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

 

Artikel 6. - Wijziging van de Overeenkomst 

 

6.1         Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. 

 

6.2         Indien partijen overeenkomen, dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

 

6.3         Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

 

6.4.        Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven of en in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een wijziging van dit vast honorarium tot gevolg heeft. 

 

6.5         In afwijking van lid 6.3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan hem kunnen worden toegerekend. 

 

 

Artikel 7. - Geheimhouding 

 

7.1         Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 

 

7.2          Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld. 

 

7.3         De verplichting tot geheimhouding eindigt na vijf jaar na afsluiting van hun  Overeenkomst, of zodra de vertrouwelijke informatie via een bron anders dan Opdrachtgever bekend is geworden respectievelijk publiek toegankelijk is geworden. 

 

7.4        De volgende informatie geldt als niet-vertrouwelijk: 

a.    informatie die op het moment van beschikbaar stellen door Opdrachtgever publiek toegankelijk was; 

 

b.    informatie die bij Opdrachtnemer bekend werd op een niet-vertrouwelijke basis via een bron anders dan Opdrachtgever; 

 

c.    informatie die door Opdrachtnemer op onafhankelijke wijze was of is ontwikkeld. 

 

 

Artikel 8. - Intellectueel eigendom 

 

8.1         Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

 

8.2         Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

8.3         Opdrachtgever verkrijgt het recht om de van Opdrachtnemer verkregen informatie of kennis toe te passen binnen het kader van de Overeenkomst. Hergebruik van de verkregen informatie of kennis voor andere doeleinden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. 

 

 

Artikel 9. - Opzegging 

 

9.1         Beide partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen. 

 

9.2         De wederzijdse opzegtermijn bedraagt 30 dagen. 

 

9.3         Partijen zullen in geval van opzegging van Overeenkomsten met een vast honorarium overeenstemming bereiken over de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt ontbonden (afkoop).  

 

9.4         Na eenzijdig of wederzijdse opzegging blijft de vertrouwelijk informatie voor de komende vijf jaar vertrouwelijk en kan niet zonder toestemming van de andere partij openbaar worden gemaakt.  

 

 

Artikel 10. - Ontbinding van de Overeenkomst 

 

10.1       De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen indien: 

a.    na het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen, dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Dit is zeker het geval bij als de partij surseance van betaling heeft aangevraagd, als de partij failliet is verklaard en als zij haar activiteiten actief heeft gestaakt; 

 

b.    opdrachtnemer de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

 

10.2       In de genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 

 

10.3       Na ontbinding van de Overeenkomst zal de vertrouwelijke informatie voor de komende vijf jaar door Partijen vertrouwelijk worden behandeld en niet zonder toestemming van de andere partij openbaar worden gemaakt.   

 

 

Artikel 11. - Gebreken; klachttermijn 

 

11.1       Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. 

 

11.2       Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

 

11.3       Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

 

 

Artikel 12. - Honorarium 

 

12.1       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen (vaste prijs). 

 

12.2       Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (regie). Het honorarium wordt berekend volgens het uurtarief van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. 

 

12.3       De bestede uren zullen wekelijks worden gerapporteerd via een weekstaat. De weekstaat wordt geacht te zijn goedgekeurd indien Opdrachtgever niet binnen 7 dagen beargumenteerd bezwaar heeft gemaakt. 

 

12.4       Voor uren op verzoek van de Opdrachtgever gemaakt op zaterdagen zal een toeslag van 50% worden toegepast. Voor uren op verzoek van de Opdrachtgever gemaakt op zon- of feestdagen zal een toeslag van 100% worden toegepast.  

 

12.5    Facturen zullen worden gebaseerd op de ingediende weekstaten. Voor zover nog niet verwerkt, zullen door Opdrachtnemer geaccepteerde bezwaren tegen een weekstaat, met de eerstvolgende factuur worden verrekend. 

 

12.6       Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

12.7       Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan aantonen, dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. 

 

 

Artikel 13. - Betaling 

 

13.1       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.  

 

13.2       Facturen zullen digitaal worden verstuurd, bijv. als PDF bestand via e-mail. 

 

13.3       Als de betalingstermijn is verstreken, is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.  

 

13.4       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

13.5       Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

 

Artikel 14. - Incassokosten 

 

14.1       Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd: 

over de eerste        €  5.000,=    15% 

over het meerdere tot    € 10.000,=    10% 

over het meerdere tot    € 15.000,=    8% 

over het meerdere                6% 

 

14.2       Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze extra kosten eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

 

 

 

Artikel 15. - Aansprakelijkheid 

 

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

 

15.1       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

 

15.2       Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

15.3       In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

 

15.4       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar netwerkpartners. 

 

15.5       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirect/gevolgschade. 

 

 

Artikel 16. - Overmacht 

 

16.1       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever worden daaronder begrepen. 

 

16.2       Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

 

16.3       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 

16.4       Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde voor Opdrachtgever heeft. 

 

Artikel 17. - Geschillen 

 

17.1       In geval van een geschil zullen beide partijen in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing van het geschil trachten te komen. 

 

17.2       Als een geschil niet wordt beslecht binnen 30 dagen na het ontstaan van het geschil, zullen partijen middels mediation tot een oplossing van het geschil trachten te komen. 

 

17.3       Indien niet binnen drie maanden na benoeming van een mediator het geschil is beslecht, kan dat geschil bij de Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt. De rechter, bevoegd met betrekking tot de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

 

Artikel 18. - Toepasselijk recht 

 

Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.