Home > Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op Anders Denken Anders onder Kamer van Koophandel nummer 32110598. 

Artikel 1. – Definities 

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever 

 • de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

Opdrachtnemer  

 • Anders Denken Anders Doen, gevestigd te Huizen. 

Opdracht

 • De producten en diensten van AndersDenkenAndersDoen

Partijen 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

Overeenkomst 

Dee overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt bepaalde diensten te verrichten. 

Artikel 2. - Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere Overeenkomst, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 
 • 2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer diensten en/of leveranties van derden dienen te worden betrokken. 

Artikel 3. - Offertes; prijzen 

 • 3.1  De door Opdrachtnemer opgestelde offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
 • 3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 • 3.3 Alle prijzen zijn exclusief reiskosten vanaf vestigingsplaats naar de standplaats binnen Nederland, tenzij anders vermeldt in de offerte. 

Artikel 4. - Uitvoering van de Overeenkomst 

 • 4.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 • 4.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de werkzaamheden uit te laten voeren door derden. Hiervoor zal Opdrachtnemer vooraf goedkeuring vragen aan Opdrachtgever.  
 • 4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt tijdens uitvoering van de Opdracht bij Opdrachtgever. 
 • 4.4 In het geval de Opdracht op een locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd, zal Opdrachtgever zorgdragen voor alle adequate hulpmiddelen welke noodzakelijk zijn om de Opdracht uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan een beamer, een scherm, geluid, internet, WiFi en een flip-over met stiften.

Artikel 5. - Wijziging van de Overeenkomst 

 • 5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Opdracht aanpassen. 
 • 5.2 Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten. 
 • 5.3 Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven of en in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een wijziging van het tarief tot gevolg heeft. 
 • 5.4 In afwijking van lid 5.3 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden, die aan hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 6. - Geheimhouding 

 • 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Odracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. 
 • 6.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld. 
 • 6.3 De verplichting tot geheimhouding eindigt na vijf jaar na afsluiting van hun  Opdracht, of zodra de vertrouwelijke informatie via een bron anders dan Opdrachtgever bekend is geworden respectievelijk publiek toegankelijk is geworden. 
 • 6.4 De volgende informatie geldt als niet-vertrouwelijk: 
  • a. informatie die op het moment van beschikbaar stellen door Opdrachtgever publiek toegankelijk was; 
  • b. informatie die bij Opdrachtnemer bekend werd op een niet-vertrouwelijke basis via een bron anders dan Opdrachtgever; 
  • c. informatie die door Opdrachtnemer op onafhankelijke wijze was of is ontwikkeld. 

Artikel 7. - Intellectueel eigendom 

 • 7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Opdrachtnemer zich de rechten voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 
 • 7.2 Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 • 7.3 Opdrachtgever verkrijgt het recht om de van Opdrachtnemer verkregen informatie of kennis toe te passen binnen het kader van de Opdracht. Hergebruik van de verkregen informatie of kennis voor andere doeleinden is alleen toegestaan na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. 

Artikel 8. - Annulering van de opdracht

 • 8.1 Indien Opdrachtgever mondeling of schriftelijk  de opdracht aan Opdrachtnemer heeft bevestigd, is annulering van de Opdracht niet mogelijk. De opdracht kan desgewenst wel worden verplaatst naar een andere datum. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Facturatie van de Opdracht vindt plaats na akkoord op de Opdracht. Betalingstermijn 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. - Gebreken; klachttermijn 

 • 9.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. 
 • 9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

Artikel 10. - Betaling 

 • 10.1 Na akkoord op de Opdracht, mondeling dan wel schriftelijk, wordt de factuur door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstuurd. 
 • 10.2 Betalingstermijn binnen 14 dagen na opdracht, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 • 10.3 Facturen worden door Opdrachtnemer digitaal aan Opdrachtgever verstuurd.
 • 10.4 Indien de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd (zie 10.6).  
 • 10.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn. 
 • 10.6 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever verschuldigd: 
  • over de eerste € 5.000,=15% 
  • over het meerdere tot € 10.000,=10% 
  • over het meerdere tot € 15.000,=8% 
  • over het meerdere 6% 
 • 10.7 Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze extra kosten eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 11. - Aansprakelijkheid 

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

 • 11.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
 • 11.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 • 11.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar netwerkpartners. 
 • 11.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade.

Artikel 12. - Overmacht 

 • 12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan dat Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
 • 12.2 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 • 12.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht niet of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het niet uitgevoerde, reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde voor Opdrachtgever heeft. 
 • 12.4 Voor het niet uitgevoerde deel, welke wel is gefactureerd aan Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer op een later tijdstip, indien de overmacht niet meer van toepassing is, de opdracht uitvoeren. De betalingsvoorwaarden, binnen 14 dagen na factuurdatum, blijven onverminderd van kracht.
 • 12.5 Indien er bij Opdrachtgever sprake is van overmacht waardoor de Opdracht niet kan worden uitgevoerd door Opdrachtnemer, dan wordt er in overleg gezocht naar een nieuwe datum. De factuur dient te worden betaald conform afspraak en wordt niet gecrediteerd. Wel zal Opdrachtnemer de verplaatste opdracht zonder meerpijs uitvoeren. 

Artikel 13. - Geschillen 

13.1 In geval van een geschil zullen beide partijen in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing van het geschil trachten te komen. 

 

Het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
Bekijk het 'andersdenkenandersdoen' jaarprogramma
© 2021 AndersDenkenAndersDoen